HomeAbout UsProductNewsDistributorWebboardContact
 
About us
ข้อมูลบริษัท > ประวัติความเป็นมา

History

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นสมาชิกของ The Eastern Polymer Group of Companies (EPG) ทำการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง
และพลาสติกมากว่า 50 ปี ในปี 1996 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่กระบวนการผลิตชิ้นส่วนกระบะรถปิกอัพ ภายใต้เครื่องหมาย Aeroliner and Heroliner และในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำในตลาดของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของรถปิกอัพหลากหลาย
ทั้งสำหรับตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ