HomeAbout UsProductNewsDistributorWebboardContact
 
News
News

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตพลาสติกขึ้นรูปและผลิตแผ่นพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ บริษัท ฯมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเต็มรูปแบบ

จึงจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดความรับผิดชอบ rolex replica uk แนวปฎิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการ สอดคล้องกับแนวทางของโครงก รแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต fake omega Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ การดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ได้รับการพิจารณาและปฎิบัติอย่างรอบคอบ รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cheap Breitling Replica

Cheap Tag Heuer Replica

Cheap Breitling Replica

Cheap Patek Philippe Replica

 
Recent news